lundi 15 juin 2015

Sortie botanique.. Saxifraga rotundifolia, Saxifragaceae